Przemoc w rodzienie pod wpływem alkoholu

Za przemoc w rodzinie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażając te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
W rodzinach borykających się z problemem alkoholowym akty przemocy (fizycznej jak i psychicznej) występują znacznie częściej niż w rodzinach, w których problem alkoholowy nie występuje. Przemoc ta jest często kwalifikowana jako przestępstwo znęcania się uregulowane w art. 207 Kodeksu karnego. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od
3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli znęcanie się połączone jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, jeżeli natomiast następstwem znęcania się jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Przestępstwo znęcania się jest ścigane z urzędu.

W świetle art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi.
Zgodnie natomiast z art. 9d powołanej wyżej ustawy, podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przedstawiciele tychże przedmiotów realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

Osoba dotknięta przemocą w rodzinie, może więc szukać pomocy poprzez:
-Zawiadomienie Policji, która w przypadku stwierdzenia przemocy zakłada Niebieską Kartę;
-Założenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do Policji lub prokuratora;
-Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie;
-Powiadomienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wasilkowie – jeżeli przemoc wywoływana jest spożywaniem alkoholu;
-Zwrócenie się do lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomocy medycznej – na prośbę pacjenta lekarz jest zobowiązany wstawić zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu; przy pobiciu lub gwałcie można zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji;
-Zgłoszenie się do organizacji pozarządowych pomagających ofiarom przemocy w rodzinie – lista organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego znajduje się pod adresem: bialystok.uw.gov.pl;
-Zgłoszenie się do Punktu Wsparcia Prawnego przy Ruchu Abstynenckim „Próg Nadziei” w Wasilkowie.

Więcej informacji dotyczących służb realizujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w zakładce Informator – Przeciwdziałanie pomocyw rodzinie.

Ruch Abstynencki „Próg Nadziei” w Wasilkowie proponuje także inne formy pomocy czy wsparcia : pomoc uzależnionym, pomoc psychologiczną dla par i małżeństw oraz rodziny, poprawę sprawności fizycznej na ćwiczeniach oraz gimnastykę rehabilitacyjną ze specjalistą rehabilitacji, dla młodszych par fitness, dla dzieci taniec nowoczesny, dla nowożeńców pierwszy taniec – to tylko niektóre propozycje.
Zapraszamy do skorzystania z przedstawionych form pomocy, które są bezpłatne. Ruch Abstynencki Próg Nadziei, ul. Polna 1/4c (pomieszczenie przy przedszkolu – niższy poziom), tel. : 513-780-489.