Informacje o przetwarzaniu dancyhZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, Żurawia 13, 16-010 Wasilków, REGON 200056419.

Inspektorem ochrony danych jest Paweł Pogorzelski, kontakt: 888050176 lub inspektor danychosobowych@gmail.com.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– pozyskania informacji nie wynikających z przepisów prawa na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
– kontaktu poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z rozliczeniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– kontaktów służbowych oraz uzasadnionego interesu administratora (np. monitoringu w celach bezpieczeństwa lub wysyłania informacji o imprezach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– prowadzenia profilu na portalu społecznościowym Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– przekazywania innym podmiotom współpracującym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– zbierania plików cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– realizacji obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Konkretny cel przetwarzania będzie określony w momencie kontaktu z daną osobą.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu (np. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne i marketingowe), osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. np. Policja, Prokuratura, Sądy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia odwiedzania strony, wniesienia sprzeciwu, do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy współpracy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Skip to content