Deklaracja dostępności

Redakcja „Gazety Wasilkowskiej” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gazety Wasilkowskiej

 • Data publikacji 2018- 07- 20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji 2018- 07- 20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie spełnia wymagania dostępności na poziomie kontrastowania strony
 • nie spełnia wymagania dostępności na poziomie dostosowania wielkości czcionek
 • brak opisów zdjęć
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • nie każdy element jest dostępny przy pomocy klawiatury

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020- 09- 23
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2021- 02- 02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Świetlicki
 • e-mail: dyrektor@moakwasilkow.pl
 • tel.: 534 – 885 – 400

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie
 • adres: ul. Nadrzeczna 1, 16-010 Wasilków
 • e-mail: dyrektor@moakwasilkow.pl
 • tel.: 534- 885- 400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Redakcja „Gazety Wasilkowskiej” mieści się w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury, ul. Nadrzeczna 1, 16-010 Wasilków

Ośrodek Kultury mieści się na parterze budynku Spółdzielni Mieszkaniowej, którego wejście główne znajduje się od ulicy Nadrzecznej. Do wejścia prowadzą 3 stopnie schodów, bez poręczy. W jednoskrzydłowych drzwiach znajduje się 8 centymetrowy próg. Brak podjazdu dla wózków. Brak toalet dla niepełnosprawnych. W ośrodku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy pedagoga osób niepełnosprawnych intelektualnej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych w wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów telefonicznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Skip to content