Deklaracja dostępności

Redakcja „Gazety Wasilkowskiej” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gazety Wasilkowskiej

 • Data publikacji 2018- 07- 20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji 2018- 07- 20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie spełnia wymagania dostępności na poziomie kontrastowania strony
 • nie spełnia wymagania dostępności na poziomie dostosowania wielkości czcionek
 • brak opisów zdjęć
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • nie każdy element jest dostępny przy pomocy klawiatury

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020- 09- 23
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji: 2021- 02- 02
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji: 2021- 03- 18
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji: 2021- 04- 01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Świetlicki
 • e-mail: dyrektor@moakwasilkow.pl
 • tel.: 534 – 885 – 400

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie
 • adres: ul. Żurawia 13, 16-010 Wasilków
 • e-mail: dyrektor@moakwasilkow.pl
 • tel.: 534- 885- 400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Redakcja „Gazety Wasilkowskiej” mieści się w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury, ul. Żurawia 13, 16-010 Wasilków

Tymczasowa siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Wasilkowie mieści się w budynku, którego wejście znajduje się od ul. Dwornej. Do wejścia prowadzi chodnik, dwa stopnie schodów bez poręczy. Po lewej stronie schodów, wzdłuż ściany budynku jest podjazd dla wózków inwalidzkich, bez poręczy. Wewnątrz budynku na parterze znajdują się dwie toalety. Pierwsza toaleta z lewej strony, jest toaletą dla osób niepełnosprawnych. W korytarzu wejściowym na ścianie z prawej strony i na wprost zamontowane są ławki i wieszaki, pełniące funkcję szatni. Na wprost od wejścia są drzwi do sali głównej świetlicy. Z prawej i lewej strony, od wejścia na ścianach wiszą lustra. Po lewej stronie sali znajdują się drzwi do kuchni. Kuchnia zaopatrzona jest w kuchenkę elektryczną, mikrofalówkę, lodówkę, szafki kuchenne. Na środku kuchni stoi stół z krzesłami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy pedagoga osób niepełnosprawnych intelektualnie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych w wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów telefonicznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Skip to content