SMS-owy system informowania mieszkańców o terminie zapłaty podatków i opłat

Burmistrz Wasilkowa informuje, że został wprowadzony SMS-owy system informowania mieszkańców Gminy Wasilków o terminie zapłaty podatków i opłat oraz ewentualnych zaległościach powstałych w wyniku ich nieopłacenia. Przewiduje się 7-dniowy termin do uregulowania należności po otrzymaniu wiadomości sms. Jeżeli zobowiązany wpłaci zaległość we wskazanym czasie uniknie tym samym otrzymania upomnienia i poniesienia kosztów z tym związanych.

1. Jak zapisać się na otrzymywanie bezpłatnych SMS-ów w sprawach dot. podatków i opłat?
Druk oświadczenia do wypełnienia dostępny jest na stronie: www.bip.wasilkow.pl

Formularz w formie papierowej można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta oraz we wszystkich wydziałach Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy:

  • złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w godzinach pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 9.00 – 17.00,
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) lub
  • przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

 Uwaga: oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane.

2. SMS-owy system informowania daje również mieszkańcom Gminy Wasilków możliwość zapisania się na otrzymywanie bezpłatnych SMS-ów o: konsultacjach społecznych, lokalnych zagrożeniach, utrudnieniach w ruchu, remontach dróg, przerwach w dostawie mediów, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz harmonogramie komisji i sesji Rady Miejskiej.
Zapisać się na powyższe można wypełniając i składając  ten sam formularz (pkt 1.), jak również dodatkowo jest możliwość uczynić to w sposób elektroniczny poprzez stronę: http://wasilkow.pl/pl/ankieta-sms.html

Mat.: UM w Wasilkowie