Burmistrz Wasilkowa ogłasza nabór kandydatów na stanowisko informatyka

Ofertę na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) wykształcenie średnie,
7) umiejętność administrowania systemami operacyjnymi:

  1. a) Microsoft Windows 10,
  2. b) Windows Server 2016

pracującymi w środowisku domenowym i lokalnym.
8) znajomość Active Directory,
9) znajomość technologii wirtualizacji takich jak VMWare oraz Hyper-V,
10) administrowanie systemami bazodanowymi MSQL,
11) umiejętność budowy i administracji sieci LAN i WAN,
12) podstawowa wiedza w zakresie obsługi urządzeń sieciowych CISCO.

 II. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe informatyczne (wymóg uważa się za spełniony, jeżeli kandydat ukończy studia w 2019 r.),
2) umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
3) podstawowa wiedza w zakresie obsługi urządzeń sieciowych: UTM np. FortiGate,
4) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, 
o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
5) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
6) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
7) umiejętność pracy w zespole,
8) komunikatywność,
9) sumienność,
10) obowiązkowość,
11) dyspozycyjność,
12) dobra postawa etyczna.

Więcej informacji:http://bip.wasilkow.pl/nabor_na_stanowiska/ogloszeniaonaborach/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze—informatyka-1.html?fbclid=IwAR05vOwhlwSgJiRL9PF8Uvi9p5_g9pEDtEhfV7J9vNUhcHLr1t8AOnxVw1M